อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

งานตรวจสอบบัญชี เอกสารการรับ – เบิกจ่ายเงิน งานตรวจสอบการเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง  งานสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน