อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / กองส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร กำหนดนโยบายวางแผนงาน และดำเนินงานวิชาการเกษตรตามแผน การจัดและประเมินผลการดำเนินงาน การเกษตร กำหนดระบบ และวิธีการด้านนิเทศ ควบคุม ติดตามผล และประเมินด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรม ด้านวิชาการเกษตร จัดประชุมดำเนินการเผยแพร่กิจการ  การเกษตร  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนววิชาการเกษตร