อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ

 ฝ่ายบริหารการศึกษา

ลักษณะงานทางด้านการศึกษาการวิเคราะห์ การวิจัย เสนอแนะ การวัดผล และประเมิน ผลการศึกษา การสร้าง และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกวางมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติในการจัดการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่งประกาศต่าง ๆ