อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทานโสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป ที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทานโสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป ที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ