อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งาน อนามัยและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล  กำหนดนโยบาย วางแผนงานรวมถึงงานอนามัยที่เกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วไปอันมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน

ลักษณะงานการจัดหา และควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ในชุมชน การจัดเก็บทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะการกำจัดและแก้ไขน้ำเสีย การป้องกันเหตุรำคาญ และควบคุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาคารตามหลักการสุขาภิบาลช่วยให้การศึกษา วิจัย ทางด้านวิชาการสุขาภิบาล ให้ความรู้ แนะนำอบรม สาธิตการจัดสุขาภิบาลด้าน ๆ แก่ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหา ทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพ กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงาน วิชาการส่งเสริมสุขภาพ  พัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง บริการอนามัยแม่และเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และให้บริการการวางแผนครอบครัว การป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ ปฏิบัติงานด้านจัดหางานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานควบคุมโรค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสาธารณสุข แบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพการควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัย แม่ และเด็ก งานสุขาภิบาล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา