อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / กองช่าง
กองช่าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

งานวิศวกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติออกแบบ คำนวณ ประมาณการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานโครงการ และงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับงานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

งานสถาปัตยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ วิเคราะห์วิจัย ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

ฝ่ายผังเมือง

งานผังเมือง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม ข้อมูลด้านผังเมือง งานจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

ฝ่ายก่อสร้าง

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ   

ลักษณะงานปฏิบัติงานด้านการจัดสถานที่และติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง  งานรัฐพิธีงานประเพณีต่าง ๆ และงานออกแบบ สำรวจ ซ่อมบำรุง  เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยควบคุมและตรวจสอบให้อยู่ในความเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานสาธารณูปโภค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้านสาธารณูปโภครวมถึงการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา  การติดตั้งประปา การตรวจแก้ไข  ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจ และต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณประมาณงานน้ำ จากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ  วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศและด้านอื่น ๆ