อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / กองคลัง
กองคลัง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ฝ่ายการเงิน

งานการเงิน

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณการบัญชี ทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษาวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี

ฝ่ายการบัญชี

 งานบัญชี

งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะทางด้านการเงิน การบัญชี การคลัง การพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การคลังของแผ่นดิน

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ

งานทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียน พัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานพัฒนารายได้

งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นของ อบต. การตรวจวิจัยแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้อง คำข้อของผู้เสียภาษี ให้เหมาะสม รับชำระเงิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานตรวจสอบพื้นที่และรายการทะเบียนทรัพย์สิน

งานจัดเก็บรายได้

งานเขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียน และรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมิน ภาษีการเก็บ จัดหา และนำส่งเงิน เป็นต้น