อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ / สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศด้านเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย

งานการเจ้าหน้าที่

การวางแผนบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การโอน (ย้าย) การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทำตามเห็น มีสรุปรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ

งานกฎหมายและคดี

งานที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

2. ฝ่ายนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน