ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน / ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน