ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน / การประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
การประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563