ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน / งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563