ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน / งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วะนที่ 1 ต.ค.2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วะนที่ 1 ต.ค.2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563