ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายทางเข้า-ออก ซอยโรงหมี่ หมู่ที่ ๑ และ ๓ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(27/08/2563)