ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบาแลครูอินยาส หมูที่ 14 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(07/05/2563)