บุคลากร

บุคลากร / คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์
นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธ์
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

นายสุเทพ พรมสุวรรณ
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง