ข้อมูลพื้นฐานตำบล

ข้อมูลพื้นฐานตำบล / ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน

นายสุพจน์ ทองอำนาจ
กำนันตำบลบางบัวทอง

ว่าที่ รต. ทรงกลด กิตตสนธิรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

นายวรพจน์ บุตตพจีน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

นางสาวลัดดาวัลย์ เด็นลีเมาะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

นายฉลอง แสงจั่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

นายวิสูตร ลานทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นายเอนก มีนุช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

นายสำรวย แก้วกระจ่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

นายสุเทพ สะเลมัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10

นายมานพ นุชอารีย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11

นายไตรทศ ดอเลาะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12

นายนิพนธ์ สุขใย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13

นายดำรงศักดิ์ บุญมาหา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14