ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563