กิจกรรม

โครงการอบรมด้านการคัดแยกขยะ ปรจำปี 2562 

ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ให้ลดปริมาณขยะที่จะนำไปทิ้ง เพิ่มมูลค่าของขยะ