กิจกรรม

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ประจำปี 2562

จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการมูลฝอยของชุมชนอื่นๆและนำมาปรับใช้กับในพื้นที่ชุมชนของตนเอง